By - admin

中银智富-融荟系列理财计划(182天)业绩基准净值一览

  中银智富-融荟放置理财规(182天)业绩标准检查程序净值群体普查

  中银智富-融荟放置理财规如今进项是多少?263理财财产网小编出价最新2017年5月20日中银智富-融荟放置理财规(182天)业绩标准检查程序表

作品行为准则 作品名称 业绩标准检查程序 日期
AMHQRH182DHW 中银智富-融荟放置理财规(182天) 4.55% 2017-05-19
AMHQRH182DHW 中银智富-融荟放置理财规(182天) 4.55% 2017-05-18
AMHQRH182DHW 中银智富-融荟放置理财规(182天) 4.55% 2017-05-17
AMHQRH182DHW 中银智富-融荟放置理财规(182天) 4.55% 2017-05-16
AMHQRH182DHW 中银智富-融荟放置理财规(182天) 4.55% 2017-05-15
AMHQRH182DHW 中银智富-融荟放置理财规(182天) 4.55% 2017-05-12
AMHQRH182DHW 中银智富-融荟放置理财规(182天) 4.55% 2017-05-11
AMHQRH182DHW 中银智富-融荟放置理财规(182天) 4.55% 2017-05-10
AMHQRH182DHW 中银智富-融荟放置理财规(182天) 4.55% 2017-05-09
AMHQRH182DHW 中银智富-融荟放置理财规(182天) 4.55% 2017-05-08
AMHQRH182DHW 中银智富-融荟放置理财规(182天) 4.55% 2017-05-05
AMHQRH182DHW 中银智富-融荟放置理财规(182天) 4.55% 2017-05-04
AMHQRH182DHW 中银智富-融荟放置理财规(182天) 4.55% 2017-05-03
AMHQRH182DHW 中银智富-融荟放置理财规(182天) 4.55% 2017-05-02
AMHQRH182DHW 中银智富-融荟放置理财规(182天) 4.50% 2017-04-28
AMHQRH182DHW 中银智富-融荟放置理财规(182天) 4.50% 2017-04-27
AMHQRH182DHW 中银智富-融荟放置理财规(182天) 4.50% 2017-04-26
AMHQRH182DHW 中银智富-融荟放置理财规(182天) 4.50% 2017-04-25
AMHQRH182DHW 中银智富-融荟放置理财规(182天) 4.50% 2017-04-24
AMHQRH182DHW 中银智富-融荟放置理财规(182天) 4.50% 2017-04-17
AMHQRH182DHW 中银智富-融荟放置理财规(182天) 4.50% 2017-04-14
AMHQRH182DHW 中银智富-融荟放置理财规(182天) 4.50% 2017-04-13
AMHQRH182DHW 中银智富-融荟放置理财规(182天) 4.50% 2017-04-12
AMHQRH182DHW 中银智富-融荟放置理财规(182天) 4.50% 2017-04-11
AMHQRH182DHW 中银智富-融荟放置理财规(182天) 4.50% 2017-04-10
AMHQRH182DHW 中银智富-融荟放置理财规(182天) 4.50% 2017-04-07
AMHQRH182DHW 中银智富-融荟放置理财规(182天) 4.50% 2017-04-06
AMHQRH182DHW 中银智富-融荟放置理财规(182天) 4.50% 2017-04-05
AMHQRH182DHW 中银智富-融荟放置理财规(182天) 4.50% 2017-04-01
AMHQRH182DHW 中银智富-融荟放置理财规(182天) 4.50% 2017-03-31
AMHQRH182DHW 中银智富-融荟放置理财规(182天) 4.50% 2017-03-30
AMHQRH182DHW 中银智富-融荟放置理财规(182天) 4.50% 2017-03-29
AMHQRH182DHW 中银智富-融荟放置理财规(182天) 4.50% 2017-03-28
AMHQRH182DHW 中银智富-融荟放置理财规(182天) 4.50% 2017-03-27
AMHQRH182DHW 中银智富-融荟放置理财规(182天) 4.40% 2017-03-24
AMHQRH182DHW 中银智富-融荟放置理财规(182天) 4.40% 2017-03-23
AMHQRH182DHW 中银智富-融荟放置理财规(182天) 4.40% 2017-03-22
AMHQRH182DHW 中银智富-融荟放置理财规(182天) 4.40% 2017-03-21
AMHQRH182DHW 中银智富-融荟放置理财规(182天) 4.35% 2017-03-20
AMHQRH182DHW 中银智富-融荟放置理财规(182天) 4.35% 2017-03-17
AMHQRH182DHW 中银智富-融荟放置理财规(182天) 4.35% 2017-03-16
AMHQRH182DHW 中银智富-融荟放置理财规(182天) 4.35% 2017-03-15
AMHQRH182DHW 中银智富-融荟放置理财规(182天) 4.35% 2017-03-14
AMHQRH182DHW 中银智富-融荟放置理财规(182天) 4.35% 2017-03-13
AMHQRH182DHW 中银智富-融荟放置理财规(182天) 4.35% 2017-03-10
AMHQRH182DHW 中银智富-融荟放置理财规(182天) 4.35% 2017-03-09
AMHQRH182DHW 中银智富-融荟放置理财规(182天) 4.35% 2017-03-08
AMHQRH182DHW 中银智富-融荟放置理财规(182天) 4.35% 2017-03-07
AMHQRH182DHW 中银智富-融荟放置理财规(182天) 4.30% 2017-03-06
AMHQRH182DHW 中银智富-融荟放置理财规(182天) 4.30% 2017-03-03
AMHQRH182DHW 中银智富-融荟放置理财规(182天) 4.30% 2017-03-02
AMHQRH182DHW 中银智富-融荟放置理财规(182天) 4.30% 2017-03-01
AMHQRH182DHW 中银智富-融荟放置理财规(182天) 4.30% 2017-02-28
AMHQRH182DHW 中银智富-融荟放置理财规(182天) 4.30% 2017-02-27
AMHQRH182DHW 中银智富-融荟放置理财规(182天) 4.30% 2017-02-24
AMHQRH182DHW 中银智富-融荟放置理财规(182天) 4.25% 2017-02-23
AMHQRH182DHW 中银智富-融荟放置理财规(182天) 4.25% 2017-02-22
AMHQRH182DHW 中银智富-融荟放置理财规(182天) 4.25% 2017-02-21
AMHQRH182DHW 中银智富-融荟放置理财规(182天) 4.25% 2017-02-20
AMHQRH182DHW 中银智富-融荟放置理财规(182天) 4.25% 2017-02-17
AMHQRH182DHW 中银智富-融荟放置理财规(182天) 4.25% 2017-02-16
AMHQRH182DHW 中银智富-融荟放置理财规(182天) 4.25% 2017-02-15
AMHQRH182DHW 中银智富-融荟放置理财规(182天) 4.25% 2017-02-14
AMHQRH182DHW 中银智富-融荟放置理财规(182天) 4.25% 2017-02-13
AMHQRH182DHW 中银智富-融荟放置理财规(182天) 4.25% 2017-02-10
AMHQRH182DHW 中银智富-融荟放置理财规(182天) 4.25% 2017-02-09
AMHQRH182DHW 中银智富-融荟放置理财规(182天) 4.25% 2017-02-08
AMHQRH182DHW 中银智富-融荟放置理财规(182天) 4.25% 2017-02-07
AMHQRH182DHW 中银智富-融荟放置理财规(182天) 4.25% 2017-02-06
AMHQRH182DHW 中银智富-融荟放置理财规(182天) 4.30% 2017-02-04
AMHQRH182DHW 中银智富-融荟放置理财规(182天) 4.30% 2017-02-03
AMHQRH182DHW 中银智富-融荟放置理财规(182天) 4.30% 2017-01-26
AMHQRH182DHW 中银智富-融荟放置理财规(182天) 4.30% 2017-01-25
AMHQRH182DHW 中银智富-融荟放置理财规(182天) 4.30% 2017-01-24
AMHQRH182DHW 中银智富-融荟放置理财规(182天) 4.30% 2017-01-23
AMHQRH182DHW 中银智富-融荟放置理财规(182天) 4.30% 2017-01-22
AMHQRH182DHW 中银智富-融荟放置理财规(182天) 4.30% 2017-01-20
AMHQRH182DHW 中银智富-融荟放置理财规(182天) 4.30% 2017-01-19
AMHQRH182DHW 中银智富-融荟放置理财规(182天) 4.30% 2017-01-18
AMHQRH182DHW 中银智富-融荟放置理财规(182天) 4.30% 2017-01-17
AMHQRH182DHW 中银智富-融荟放置理财规(182天) 4.30% 2017-01-16
AMHQRH182DHW 中银智富-融荟放置理财规(182天) 4.30% 2017-01-13
AMHQRH182DHW 中银智富-融荟放置理财规(182天) 4.30% 2017-01-12
AMHQRH182DHW 中银智富-融荟放置理财规(182天) 4.30% 2017-01-11
AMHQRH182DHW 中银智富-融荟放置理财规(182天) 4.30% 2017-01-10
AMHQRH182DHW 中银智富-融荟放置理财规(182天) 4.30% 2017-01-09
AMHQRH182DHW 中银智富-融荟放置理财规(182天) 4.05% 2017-01-06
AMHQRH182DHW 中银智富-融荟放置理财规(182天) 4.05% 2017-01-05
AMHQRH182DHW 中银智富-融荟放置理财规(182天) 4.05% 2017-01-04
AMHQRH182DHW 中银智富-融荟放置理财规(182天) 4.05% 2017-01-03

发表评论

Your email address will not be published.
*
*